RODO – Klauzula Informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IM Logistics Ilona Matusiak z siedzibą w: Tłuchówek 36B, 87-605 Tłuchowo.
 2. Podstawą prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
  1. art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy, zlecenia transportowego;
  2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO lub art. 9 ust. 2 lit. b, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, w tym podatkowe, jak i innych obowiązków, wynikających np.  z prawa pracy;
  3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
  4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. przetwarzanie wizerunku, zgodę na kontakt).
 3. Celem przetwarzania danych osobowych przez IM Logistics Ilona Matusiak w Tłuchowie jest przede wszystkim realizacja zamówień, zleceń, umów kupna-sprzedaży oraz umów na świadczenie usług a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią. Dane pracowników przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji umowy, wykonania obowiązków prawnych, jakie ciążą na  pracodawcy, takich jak obowiązek prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych.
 4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, zlecenia/ świadczenia usług/umowy o pracę.
 5. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody.
 6. Administrator informuje, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany prawem, w przypadku umów cywilnych maksymalnie przez okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody do momentu jej wycofania.
 7. Jeżeli Pan/Pani uzna, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Twoje dane osobowe będą przekazywane pracownikom Administratora bezpośrednio odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, a także innym podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia – podwykonawcom, podmiotom świadczącym usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, informatyczne, podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiednich działań, m.in. ubezpieczycielom, organom administracji państwowej, sądom, komornikom, kurierom i operatorom pocztowym, bankom. W przypadku konieczności Twoje dane osobowe będą również przetwarzane przez naszych prawników.
 9. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do  państw trzecich.